Terug naar overzicht Download als PDF

Norbertus Gertrudis Lyceum

  Locaties
 • Lyceumlaan 10, 4702 XG Roosendaal
  Niveau's
 • havo - atheneum - gymnasium
  Foto's

Lyceumlaan 10 Roosendaal

havo, atheneum, gymnasium

1585 leerlingen

“Het leren van den leerling centraal”

Algemeen

Het Norbertus Gertrudis Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Norbertus Gertrudis Lyceum is één van de 3 Roosendaalse scholen die samen OMO scholengroep Tongerlo vormen.

Missie
Het Norbertus Gertrudis Lyceum vindt het belangrijk dat leerlingen:
• De vaardigheid ontwikkelen zich te ontplooien in en veranderende wereld (socialiseren)
• Een diploma halen (kwalificeren)
• Het beste uit zichzelf halen (persoonsvorming)
• Terugkijken op een fijne, veilige en uitdagende schooltijd (persoonsvorming)

Kernwaarden
De school heeft een katholieke identiteit. Deze identiteit komt tot uitdrukking in normen en waarden, in stijl en omgangsvormen en in maatschappelijke interactie.
De kernwaarden van de school zijn als volgt:

 • je handelt respectvol naar jezelf en dus wil je je talenten ontwikkelen;
 • je toont dienstbaarheid en naastenliefde naar de ander en dus ben je voorkomend en help je de ander belangeloos;
 • je bent rentmeester van ons milieu, van de wereld en dus neem je verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving.

Het onderwijs

De visie op leren en de bijhorende didactiek:

Leerlingen leren “door actief bezig zijn worden leerinhouden in het kennissysteem van de leerling opgenomen. Leren voltrekt zich langs vijf dimensies”

Marzano en Miedema

Leren is een actief proces dat bestaat uit onderling afhankelijke, samenhangende manieren van denken: de vijf dimensies:

 • Motivatie: de leerling heeft een positieve houding ten opzichte van de school.
 • Nieuwe kennis verwerven en integreren. Hier speelt oefenen een grote rol.
 • Bestaande kennis verbreden en verdiepen.
 • Onderzoek doen: de leerling kennis in levensechte situaties toe.
 • Reflectie: op het leerproces, bewust worden van wat je aan het doen bent.

Om te kunnen leren moet aan drie aspecten voldaan worden. De school duidt deze aan met de ABC-vitamines:

Autonomie, Binding & Competentie

Autonomie: gaat over invloed kunnen hebben op het eigen leerproces. De leerling heeft het gevoel dat hij zelf echt wat te kiezen, te mogen en te willen heeft: ‘ik mag iets’

Binding (ook wel sociale relatie genoemd): gaat over zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. De leerling ervaart en voelt dat de docent hem respecteert, kent en ziet: ‘ik hoor erbij’.

Competentie: gaat over: vertrouwen hebben in eigen kunnen. De leerling voelt vertrouwen van de docent in de eigen mogelijkheden en talenten: ‘ik kan iets’

Daarom zijn de volgende aspecten van belang:

 • De leerling moet inzicht krijgen in zijn proces van leren. Dat kan het best in een open en motiverende leeromgeving, met een duidelijke en open structuur.
 • Het is van belang dat de leerling heel duidelijk weet wat hij vóór, tijdens en na de les moet doen. Dan zal het hem beter lukken om zelf keuzes te maken en de goede dingen te doen. In het onderwijs gaat de school hiervan uit.

Het programma

De visie en uitgangspunten van het Norbertus Gertrudis Lyceum maken dat er in de wijze van werken en de opbouw van het rooster veel aandacht is voor:
• De ontwikkeling van de leerling in het nemen van verantwoordelijkheid en het maken van keuzes
• De motivatie van de leerling
• Kennisverwerving en –verwerking
• Onderzoekend leren in een betekenisvolle leeromgeving
• Keuzemogelijkheden

Daarom is er veel tijd ingeruimd voor het mentoraat, waar met leerlingen gereflecteerd wordt op de ontwikkeling van alle vaardigheden die de leerling nu en later nodig heeft. Onder begeleiding van de mentor bouwt de leerling aan zijn portfolio dat hij later weer kan gebruiken in zijn vervolgopleiding.

Natuurlijk worden vaklessen aangeboden. Onder begeleiding van een vakdocent leren leerlingen de inhoud en vaardigheden van een vak.

Omdat leren gemakkelijker (en leuker) wordt als leerlingen mogen oefenen in levensechte situaties zijn er vakoverstijgende projecten. Aan de hand van thema’s worden inhouden en vaardigheden uit verschillende vakken aangeboden. Ook is daar veel aandacht voor digitale vaardigheden, samenwerken, creatief denken, probleem oplossen, reflecteren en sociale en communicatieve vaardigheden.

Alle leerlingen krijgen in hun rooster onderzoekend leren. Op het Norbertus Gertrudis Lyceum wordt dat gezien als de basis waarop je problemen kunt oplossen. Systematisch leren leerlingen een probleem aan te pakken. Verschillende ingewikkelde problemen kunnen op deze manier worden opgelost.

In de onderbouw kunnen de leerlingen twee uur per week zelf een vak kiezen dat ze graag doen. Dat doen ze binnen de ruimte voor het keuzevak. Er worden acht verschillende keuzevakken aangeboden. Bijzonder en uniek is dat je ook klassieke talen kunt kiezen als keuzevak. Elke leerling maakt de keuze voor één jaar. In jaar 2 kan hij of zij weer een ander keuzevak kiezen.

Omdat leerlingen allemaal verschillend zijn zal de stof voor de ene leerling vast en zeker moeilijker of uitdagender zijn dan voor de andere leerling. Daarom bieden we uren waarin een leerling extra uitleg kan krijgen voor vakken die hij moeilijk vindt of juist zich kan verdiepen in een vak dat hij interessant vindt of dat hem nieuwsgierig maakt. Die uren noemen we de VVV-uren.

Vanaf de vierde klas (in de bovenbouw) kiezen leerlingen een profiel. Daar kan gekozen worden voor vier profielen en veel keuzevakken. Tevens zijn er verschillende excellentieprogramma’s.
• Econasium
• Excellentieprogramma’s talen: DELE (Spaans), DELF (Frans), (Goethe (Duits), Cambrige (Engels)
• Beta-excellent
• Masterclasses aan de universiteiten
• Olympiadewedstrijden

Engels: altijd Cambridge
In alle klassen wordt voor het vak Engels ingestoken op Cambridge-niveau. Het streven is dat alle leerlingen een internationaal erkend certificaat behalen.

Er zal gewerkt gaan worden met niveaugroepen en dat betekent dat de leerlingen die sterk zijn in Engels een hoog Cambridge-certificaat kunnen behalen, maar dat dat mogelijk ook is weggelegd voor havoleerlingen die goed presteren voor Engels.

Website van het Norbertus Gertrudis Lyceum 

Schoolgids 

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden:

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Klassieke talen: Latijn en Grieks | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Natuur, leven, technologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | Lichamelijke opvoeding | Levensbeschouwing | Maatschappijwetenschappen | Bewegen, sport en maatschappij