Terug naar overzicht Download als PDF

Zwijsen College

    Foto's

Prins Willem Alexander Sportpark 15 | Veghel

havo, vwo, vwo+

1420 leerlingen

‘Zoveel talenten, zoveel Zwijsen’

 

Heeft momenteel twee trainees van Trainees in onderwijs groep 2018 voor de vakken Engels en Biologie. Daarnaast heeft het Zwijsen ervaring met het opleiden van trainees vanuit de vorige traineeships Eerst De Klas en OnderwijsTraineeship.

Algemeen

De leraren op het Zwijsen College bieden niet aan iedere leerling dezelfde opdrachten aan. Onderwijs op maat is ook zorgvuldig nagaan welke instructie en verwerking leerlingen nodig hebben om hun leerdoelen te bereiken. De digitale ondersteuning via Google Classroom biedt de leraar het overzicht per individuele leerling om te zien welke begeleiding nodig is. Daarnaast is er afwisseling van leren uit een boek en leren op de computer en krijgen leerlingen direct feedback op gemaakte opdrachten. Voor leerlingen is deze werkwijze volgens ons afwisselend en motiverend.

Als school met een focus op de bètavakken timmert het Zwijsen College behoorlijk aan de weg met een doorlopende leerlijn robotica (de FIRST-competitie), waarbij leerlingen in groepsverband leren door te doen. Daarnaast maken ze in de onderbouw jongens én meisjes enthousiast voor de natuurprofielen door ze in projectvorm kennis te laten maken met de 7 werelden van techniek bij het vak bèta. Daarbij zoeken ze bij het Zwijsen College waar mogelijk de samenwerking met het lokale bedrijfsleven om een rijke leeromgeving te creëren. Leerlingen waarderen dit en zien ook de schoolse theorie toegepast in de praktijk. Het komend jaar zal op de derde verdieping van onze school een leerlab komen waar projectmatig gewerkt kan worden en robots, natuurkundige opstellingen en proeven onderzocht maar ook ontworpen kunnen worden. Leren door doen in optima forma.

Meer dan een derde van de vwo-leerlingen volgt één of meer (of alle) vakken op een hoger niveau. Daarmee is Fast Lane vwo verankerd in het denken over en het begeleiden van onze leerlingen op maat. Belangrijk vinden we de focus op wat leerlingen wél kunnen en waar ze goed in zijn. Dit jaar wordt gewerkt aan een flexibeler lesrooster, waarbij leerlingen meer te kiezen hebben en dat recht doet aan leerlingen die extra bijles en oefeningen nodig hebben of juist tijd hebben voor nuttige en leuke keuzecursussen.

Cultuur

Het onderwijsconcept van het Zwijsen College heeft een directe relatie met de waarden die de school heeft gekozen als fundament voor ons denken en handelen. De maatschappij en de arbeidsmarkt veranderen. Daarom is het meer dan ooit van belang om van de kinderen van nu competente, kritische en zelfbewuste volwassenen van de toekomst te maken, die in staat zijn de juiste keuzes te maken voor een succesvolle loopbaan. We beschouwen het als onze opdracht om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.

Missie

mission statement:

‘t Zwijsen gelooft in jou.
In je talent, in wie je bent.
Met zoveel unieke jonge mensen
is geen pad hetzelfde.
Daarom denk je op het Zwijsen College
mee over je eigen leerroute, die je zelf
mee uitstippelt.
Verbreden? Verdiepen? Versnellen?
Als alles kan, kun je alles.

Het onderwijs

We creëren een geborgen omgeving, waarin leerlingen zich cognitief en sociaal kunnen en willen ontwikkelen. We kennen onze leerlingen door goed naar hen te kijken en te luisteren. We gaan een oprechte relatie aan met leerlingen en we willen weten wat ze kunnen.

De keuzes binnen ons onderwijsprogramma, o.a. met ons bèta-profiel, sluiten aan bij de huidige generatie leerlingen en de ontwikkelingen in een veranderende maatschappij. We kiezen voor de Zwijsen-invulling van onderwijs op maat waarbij we inzetten op tempo- en niveaudifferentiatie.

We zoeken waar dat passend is de samenwerking met de omgeving waardoor het onderwijs betekenisvol wordt. De focus op een gezonde leefstijl is o.a. zichtbaar door een inrichting van het buitenterrein die activeert én door het plan leerlingen meer te laten bewegen tijdens de vaklessen. Burgerschapsvorming heeft een meer prominente plek in het curriculum met speciale  aandacht voor internationalisering.

Opleiden van docenten

Het Zwijsen College Veghel als Academische Opleidingschool voor nieuwe leraren ziet opleiden in de school als een structureel onderdeel van haar werkterrein. In samenwerking met Fontys, ILS – HAN, EsOE – TUE, en Radboud Docenten Academie doen zo’n 40 stagiaires per jaar ervaring op in hun aanstaande beroep. Via introductie, coaching en groepsbijeenkomsten ontstaat binnen het Zwijsen een eigen kweekvijver van nieuw talent. Een groot aantal speciaal opgeleide leraren binnen het Zwijsen College staat klaar om je te ontvangen en te begeleiden.

Website van het Zwijsen College 

Schoolgids 

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden (onder voorbehoud):

Nederlands | Engels | Frans | Chinees | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Natuurwetenschappen | Scheikunde | Biologie | Natuur, leven, technologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | CKV/Kunstgeschiedenis | Lichamelijke opvoeding | Levensbeschouwing | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen | Bewegen, sport en maatschappij