CSB Amsterdam

Amsterdam

vwo havo vmbo-tl

Trainees op deze school

Maaike Steenstra
Doortje van Dijk
Sandro König
Johannes de Wit-Poelarends
Loes van der Plaat
Denise Groeneweg
Jolanda Prins

Over CSB Amsterdam

Betekenisvol onderwijs met een blik gericht op de toekomst
quote

Algemeen

De wereld verandert snel en daar wil de CSB haar leerlingen op voorbereiden. Bij de CSB kun je terecht met een mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo of vwo-advies. CSB biedt leerlingen betekenisvol en eigentijds onderwijs. Onderwijs dat eisen stelt, prikkelt en uitdaagt, dat aansluit op hun eigen manier van leren.

Dit zie je niet alleen terug in de reguliere vaklessen, maar ook in het ontwikkelingsgericht projectonderwijs: Millennium Skills. In de stromen Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Business School werkt men aan vaardigheden die de leerling nodig heeft voor zijn/haar toekomst, zoals samenwerken, creatief denken en programmeren.

We brengen de leerling in aanraking met tal van elementen uit de maatschappij: van concreet contact met een bedrijf of instelling uit de buurt, tot aan lessen over dilemma’s die de moderne tijd en technologie oproepen.

Er wordt geleerd van elkaar, met elkaar en door elkaar. Iedere leerling is uniek, heeft verschillende ideeën, interesses en een eigen kijk op de wereld. Ons onderwijs speelt in op de maatschappelijke diversiteit. Het doet recht aan verschillende capaciteiten, aan verschillen in individuele voorkeuren en interesses en aan culturele verschillen. Daarom is de CSB een school waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht achtergrond, levensovertuiging of talent.

Gebouw

Het schoolgebouw aan de De Cuserstraat in Amsterdam is in 1963 in gebruik genomen. ‘De school met het koepeltje’ ligt op een mooie locatie, grenzend aan het natuurgebied Ecolint. Het schoolgebouw is een Rijksmonument.

Alle lokalen zijn voorzien van een beamer en/of smartboard. Vakken zoals tekenen, muziek, biologie, scheikunde en natuurkunde worden gegeven in moderne, volledig uitgeruste praktijklokalen.

Missie

Betekenisvol: Leren lukt veel beter als je weet waarom je iets leert. Een les is effectiever als deze in een betekenisvolle context wordt aangeboden.

Resultaatgericht: Wij richten ons op de leerling als individu. De studievoortgang van de leerling wordt streng bewaakt, indien nodig krijgt de leerling steun bij het leerproces.

Creatief: Op de CSB stimuleren we leerlingen hun creativiteit te gebruiken en ontwikkelen.

Eigenaar: Wij stimuleren de betrokkenheid van personeel, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om het gevoel eigenaar en beheerder te zijn te vergroten.

Open: Er is sprake van een open communicatie binnen alle geledingen. Openheid schept een veilig klimaat en sterker nog: vertrouwen. Daardoor kan men elkaar op dingen aanspreken.

Het onderwijs

De CSB is een school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden onze leerlingen kansen om zich te ontwikkelen. Op dynamische wijze zorgen we dat onze leerlingen klaar zijn voor een eigentijdse en levendige maatschappij. Vanuit die gedachte vormen wij ons onderwijs.

We leven in een dynamische tijd. Jongeren verlangen van ons eigentijds onderwijs. Onderwijs dat prikkelt en uitdaagt en echt iets van je verwacht, dat aansluit op hun eigen manieren van leren en dat krachtig ondersteund wordt door de informatie- en communicatietechnologie die ze buiten het onderwijs dagelijks zelf gebruiken. Onderwijs dat is toegespitst op hun kennisbehoefte en capaciteiten en dat tegelijkertijd betekenisvol is. Het onderwijs op onze school speelt op die ontwikkelingen in om haar maatschappelijke taken te kunnen blijven vervullen: de zorg voor de overdracht van kennis en sociale vaardigheden, van normen en waarden en van culturele vorming.

Docenten

Voor docenten is betrokkenheid bij de leerlingen, hun ontwikkeling en hun prestatie van groot belang. Om het vakonderwijs tot zijn recht te laten komen, is overleg met leden van de vaksectie en aanverwante vaksecties belangrijk. De docent is de spil in het onderwijs en de begeleiding. Van docenten wordt daarom verwacht dat ze zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen op:

 • didactiek en vakkennis
 • onderwijskundige ontwikkeling
 • onderwijs organisatorisch gebied, betrekking hebbend op hun werk, bijvoorbeeld algemene vernieuwingen

Om het onderwijs en de begeleiding goed tot hun recht te laten komen, wordt aan de volgende facetten van het dagelijks werk veel aandacht besteed:

 • De docent is betrokken bij de leerprestaties van de leerling. Hij/zij treedt hierbij stimulerend op en registreert de prestaties, zodat een beeld van de leerontwikkeling ontstaat.
 • De docent toont belangstelling voor de persoonlijke omstandigheden en vaardigheden van de individuele leerling en tracht de leerling in deze vaardigheden te stimuleren.
 • De docent draagt er zorg voor dat iedere leerling zich kan ontplooien op de wijze die bij hem of haar past. Om deze reden stimuleert de docent de omgang van de leerling met betrekking tot:
  • medeleerlingen
  • docenten en ander personeel
  • leermiddelen
  • correctheid van werk
  • voortgang van het leerproces
  • zelfreflectie
 • De docent stelt duidelijke eisen die gerelateerd zijn aan het doel van het onderwijs in een bepaalde periode. Over deze doelen wordt de leerling duidelijk geïnformeerd, bijvoorbeeld door middel van studiewijzers.
 • De docent volgt na- en bijscholing, zowel binnen de school als daarbuiten, zoals  georganiseerd door universiteiten, hogescholen, pedagogische studiecentra en vakverenigingen.
 • Vaksecties zorgen in onderling overleg voor de organisatie van de leerstof per trimester en per jaar. Dit wil zeggen dat in een klassenlaag bij een vak overleg is over welke stof er behandeld wordt en op welke manier, zodat de continuïteit bij overgang van de ene klas naar de volgende gewaarborgd is. Ook wordt op deze manier bij een tussentijdse overstap naar een andere afdeling de overgang vergemakkelijkt.
 • Via lessen studievaardigheden krijgen leerlingen methoden aangereikt om efficiënter te studeren.
 • De docenten die in een bepaalde laag lesgeven behoren bij een team. In basisteamvergaderingen bespreken de teams lopende zaken.
 • In themabijeenkomsten werken de teams aan onderwijskundige ontwikkelingen.
 • Docenten zijn enthousiast in het doceren van hun vak. Dit komt tot uitdrukking in het betrokken zijn bij de leerling, bij zijn/haar prestaties en bij de school.

Opleiden van docenten

De CSB is opleidingsschool voor studenten en is onderdeel van de ROSA.

Als student voor de CSB kiezen betekent dat:

 • je voor een school kiest waar je tijd en ruimte vindt om je te ontwikkelen,
 • docenten en studenten leren van elkaar én met elkaar,
 • je leerlingen stimuleert door jouw vernieuwende ideeën.

De CSB is een school waarin iedereen leert. Leerlingen, studenten én medewerkers. Studenten van onze school beschouwen wij als collega’s, zij maken deel uit van een team van professionals. De studenten worden opgeleid en begeleid door enthousiaste, betrokken, gecertificeerde WerkPlekBegeleiders en meer op afstand door de schoolopleider.

Wij stellen de studenten in de gelegenheid om ervaring op te doen met zowel regulier onderwijs als met ontwikkelingsgericht projectonderwijs (Millennium Skills).

Vakken die gegeven worden bij CSB Amsterdam
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVFilosofieLevensbeschouwingWiskunde AWiskunde BWiskunde CLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenenMillennium Skills

Contactinformatie van CSB Amsterdam

Naam CSB Amsterdam
Email [email protected]
Telefoon (020) 64 23902
Website csbamsterdam.nl
Adres De Cuserstraat 3
Plaats Amsterdam
Postcode 1081 CK