Terug naar overzicht Download als PDF

Ichthus Lyceum

    Foto's

Wolff en Dekenlaan 1 | Driehuis

havo, atheneum, gymnasium

1250 leerlingen

‘Op het Ichthus zit je goed’

 

Het Ichthus Lyceum heeft ruime ervaring met het opleiden van trainees vanuit de vorige traineeships Eerst De Klas en OnderwijsTraineeship.

Algemeen

Het Ichthus Lyceum leidt op tot een gymnasium, atheneum of havo diploma. Daarnaast biedt de school veel extra’s in de vorm van talentstromen (o.a. Technasium), het Ichthus Top Talent Programma en buitenschoolse sport en theater.

Het Ichthus Lyceum is een school op Algemeen Christelijke grondslag. Ons onderwijs is gebaseerd op normen en waarden waar wij vanuit onze achtergrond aan hechten. Het aan de orde stellen van levensbeschouwelijke vragen, zelfreflectie en genuanceerde oordeelsvorming vinden we belangrijk in de ontwikkeling van onze leerlingen. In de dagelijkse praktijk van ons onderwijs is er ruimte voor symboliek en spiritualiteit (o.a. Allerzielen, Kerst, Pasen, charitatieve acties).

Drie talentstromen: voor ieder talent een passend onderwijsprogramma.

In de eerste klas maken leerlingen kennis met alle vakken. Op basis van talent en belangstelling kiezen ze vervolgens voor één van de drie talentstromen: Technasium, Internationalisering of Kunst & Cultuur. Na de derde klas kunnen leerlingen nog steeds elke profiel / vakkenpakket kiezen.

Missie

Het Ichthus Lyceum staat midden in de samenleving en die samenleving verandert voortdurend. Wij willen dat leerlingen zich zo ontwikkelen, dat zij zich daarin thuis voelen, dat zij er aan kunnen deelnemen en dat zij deze mede vorm kunnen geven. Onze school leidt dus op tot méér dan alleen een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma.

Wij willen dat leerlingen vanuit christelijke waarden en met een creatieve geest lerend vermogen en een lerende houding opbouwen, waarmee zij zich hun leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Onze school is daarom een lerende gemeenschap, waarin iedereen met en van elkaar leert, zowel leerlingen als medewerkers.

Het onderwijs

Op het Ichtus Lyceum is men ervan overtuigd dat ieder mens talenten heeft en in essentie wil leren: ieder mens is nieuwsgierig en wil ontdekken, ontwikkelen en groeien.

Op het Ichthus Lyceum staat leren centraal voor iedereen. We leren op school met elkaar en in samenhang met onze omgeving op zowel cognitief, creatief, fysiek, sociaal emotioneel en op maatschappelijk gebied.

Het Ichthus Lyceum ziet het als taak en verantwoordelijkheid om te zorgen voor een omgeving waar het lerend vermogen van eenieder zich optimaal kan ontwikkelen en waardoor leerlingen én medewerkers, rekening houdend met verschillen, in staat zijn het maximale in henzelf naar boven te halen. Onze school biedt leerlingen zo onderwijs van hoge kwaliteit, met betrokken en deskundige docenten, die ondersteunen waar het nodig is en de leerlingen de eigen ruimte geven die ze aankunnen. Een leeromgeving waar je op een veilige manier kunt leren van je fouten én waar je wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen.

We willen uiteindelijk dat eenieder verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar eigen leerproces en hier eigenaar van kan zijn. Want alleen dán is het mogelijk om talenten optimaal te ontwikkelen en te excelleren op het eigen niveau. Dat geldt voor leerlingen én medewerkers. Samen vormen we een leergemeenschap waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.

Bij het vormgeven van ons onderwijs spelen de volgende vijf leerprincipes een belangrijke rol. Het zijn de pijlers van ons onderwijsleerproces:

1) Zelfregulatie

We leren leerlingen hoe zij om kunnen gaan met emoties, successen en tegenslagen. Maar ook hoe ze kunnen doorzetten als het lastig is en hoe zij motivatie kunnen behouden als iets lang duurt.

2) Metacognitie

We leren leerlingen hoe leren werkt, wat er in het brein gebeurt en hoe ze dit kunt benutten. Door gebruik te maken van formatieve en summatieve toetsing zorgen we ervoor dat leerlingen zicht hebben op hun leerproces en dat zij worden uitgedaagd een volgende stap te zetten.

3) Leerstrategieën

We leren leerlingen hoe zij het leerproces het beste aan kunnen pakken. Welke strategieën het beste kunnen worden ingezet bij elk onderdeel. In mentorlessen en vaklessen is dit een terugkerend onderdeel.

4)Leermeesters

We hebben deskundige medewerkers die leerlingen helpen op vakinhoudelijk gebied en bij hun algemene ontwikkeling. Zij proberen een voorbeeld voor de leerlingen en elkaar te zijn. Net zoals leerlingen een voorbeeld voor elkaar moeten zijn.

5) Rijke leeromgeving

We organiseren naast de vaklessen veel andere activiteiten op het gebied van onder andere sport, toneel en muziek. Op alle terreinen kunnen leerlingen en medewerkers zich ontwikkelen en excelleren.

Website van Ichthus Lyceum 

Schoolgids 

Op deze school worden de volgende schoolvakken aangeboden (onder voorbehoud):

Nederlands | Engels | Frans | Duits | Spaans | Geschiedenis | Aardrijkskunde | Economie | Bedrijfseconomie | Informatica | Wiskunde A | Wiskunde B | Wiskunde C | Wiskunde D | Natuurkunde | Scheikunde | Biologie | Natuur, leven, technologie | Kunst: beeldend/tekenen | Kunst: muziek | CKV/Kunstgeschiedenis | Lichamelijke opvoeding | Levensbeschouwing | Filosofie | Maatschappijleer | Maatschappijwetenschappen | Bewegen, sport en maatschappij