Johan de Witt scholengroep

Den Haag

vmbo vwo ISK havo

Trainees op deze school

Annelie de Graaf
Nanne Langhout
Melle Monquil
Roos Lingbeek
Felix Kok
Rick Berends

Over Johan de Witt scholengroep

Excellent onderwijs in de grootstedelijke context
quote

Algemeen

De Johan de Witt Scholengroep, gevestigd in het centrum van Den Haag, is een middelbare school die de superdiversiteit van de stad weerspiegelt. Zowel onze leerlingen als ons personeel hebben diverse achtergronden, voorkeuren, interesses en talenten. Deze diversiteit is onze kracht. Op de Johan de Witt Scholengroep streven we continu naar het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We stellen hierbij hoge eisen aan en hebben hoge verwachtingen van elke Johan de Witt’er: leerlingen én personeel. Voor de derde keer op rij zijn al onze opleidingen door de Inspectie van het Onderwijs als 'Goed' gewaardeerd, en is onze school uitgeroepen tot 'Excellente School'.

Organisatie en locaties

De Johan de Witt Scholengroep is een school voor openbaar voortgezet onderwijs met vijf locaties in de binnenstad van Den Haag. Binnen de scholengroep zijn alle opleidingen van het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt: Vmbo-basis, Vmbo-kader, Mavo, Havo, Vwo, Gymnasium en Praktijkonderwijs. Daarnaast biedt de scholengroep ook de Entree-opleiding, de Internationale Schakelklas (ISK) en het Middle Years Programme van het Internationaal Baccalaureaat (MYP-IB) aan. Vanuit alle opleidingen wordt invulling gegeven aan een gedeelde primaire taak, namelijk het bieden van kwalitatief goed onderwijs vanuit hoge verwachtingen. Onze school valt onder het bevoegd gezag van stichting VO Haaglanden.

Op locatie Zusterstraat wordt gymnasium, vwo, havo, mavo, vmbo-kader en -basis en het MYP aangeboden. Praktijkonderwijs, vmbo-basis en voorbereiding voor entree- onderwijs vindt u op de locatie aan de Capadosestraat. Op locatie Hooftskade wordt vmbo-kader en – basis en entree-onderwijs aangeboden. Het onderwijs aan nieuwkomers (ISK) wordt op locaties Glasblazerslaan en Vermeerstraat verzorgd.

Wie we zijn

Ambitieus & ontwikkelingsgericht
De Johan de Witt Scholengroep biedt kwaliteitsvol onderwijs. Om deze kwaliteit te waarborgen, bevorderen we een lerende cultuur die gericht is op continue, gezamenlijke verbetering van het onderwijs. Kenmerkend voor deze schoolcultuur is de vertaalslag van hoge positieve verwachtingen van alle leerlingen naar effectief pedagogisch en didactisch handelen van de docent in het klaslokaal. Wij gaan er namelijk van uit dat de competenties en de inzet van ons onderwijzend personeel bepalend zijn voor het schoolsucces van onze leerlingen. Daarom zetten we in op een leven lang leren voor leerlingen én personeel.

Betrokken & verbonden
We doen er alles aan om de leerling te laten slagen en succesvol te laten zijn. Hiervoor is betrokkenheid en verbondenheid nodig van leerlingen, personeel en ouders. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich elke dag en ieder moment welkom en veilig voelt in een zo optimaal mogelijke leeromgeving. We handelen altijd in het belang van de leerling en zijn daarin volhardend, maar wijzen de leerling ook op de eigen verantwoordelijkheid. Dit vergt maatwerk waar het kan en nodig is. Het bieden van kansen en mogelijkheden, binnen vooraf gestelde grenzen, is hierbij een voorwaarde.

Inclusief & trots
Met de aanwezigheid van ruim 90 nationaliteiten is onze scholengroep een echte wereldschool. Onze leerlingen en personeel hebben uiteenlopende achtergronden, voorkeuren, interesses en kwaliteiten. Deze rijkdom aan verschillen is onze kracht. Het waarderen en benutten van deze diversiteit verhoogt niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs, maar draagt ook bij aan het vergroten van kansengelijkheid. De Johan de Witt Scholengroep is met recht een minisamenleving waarin we van en met elkaar leren, om vervolgens met vertrouwen de buitenwereld tegemoet te kunnen treden. Op de Johan de Witt Scholengroep behandelen we de ander, zoals we ook zelf behandeld willen worden, met respect en rekening houdend met elkaar. Daarmee sluit de scholengroep aan bij de ambitie van de Verenigde Naties voor inclusief onderwijs, die het belang van effectief onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of specifieke onderwijsbehoeften, benadrukt.

Missie

De Johan de Witt Scholengroep biedt onderwijs aan vanuit hoge positieve verwachtingen, waardoor iedere leerling goed toegerust en met vertrouwen de weg in de samenleving kan vervolgen.

Dit onderwijs:
• is van hoge kwaliteit;
• wordt verzorgd in een contextrijke omgeving waarin we met elkaar leren en werken, met aandacht en respect voor elkaar;
• omarmt en waardeert verschillen;
• sluit aan bij ieders behoeften, interesses, prestaties en ambities;
• stimuleert maatschappelijke betrokkenheid en draagt actief bij aan de (lokale) samenleving.
• draagt bij aan duurzaamheidsbesef;
• leidt op tot breed georiënteerde wereldburgers.

Visie

De Johan de Witt Scholengroep biedt uitstekend onderwijs
Op de Johan de Witt Scholengroep hebben we iedere leerling in beeld, werken we doelgericht en volgen we de ontwikkelingen en resultaten van de leerling nauwgezet. Wij weten wat een effectieve les is en wat dat betekent voor het pedagogisch en didactisch handelen van iedere docent. Deze aanpak wordt zichtbaar gemaakt in onze JdW-Kijkwijzer.

De Johan de Witt Scholengroep maken we samen
De Johan de Witt Scholengroep is een aantrekkelijke scholengroep voor leerlingen en personeel. Het is een fijne plek om te werken en leren. We zijn betrokken bij elkaar, werken samen en gaan de dialoog aan. Nieuwe collega’s en leerlingen begeleiden we goed, we nemen hen mee in de cultuur van de Johan de Witt Scholengroep en staan open voor wat zij toevoegen. Wij laten zien waar we goed in zijn en blijven onszelf ontwikkelen. We zijn wendbaar en flexibel, en gaan uitdagingen met vertrouwen aan.

De Johan de Witt Scholengroep staat midden in de wereld
De Johan de Witt Scholengroep staat met haar vijf locaties midden in de rijke culturele, historische, sportieve en economische omgeving van Den Haag: de internationale stad van vrede en recht, en het democratische hart van Nederland. Door ons netwerk kunnen leerlingen optimaal gebruikmaken van deze omgeving. Ze krijgen mogelijkheden om hun interesses en talenten te ontdekken en hun houding en vaardigheden actief te oefenen in de maatschappelijke context.

Onderwijs

De Johan de Witt Scholengroep biedt in het eerste jaar reguliere klassen en kansklassen aan. Afhankelijk van het advies van de basisschool kunnen leerlingen een keuze maken. Wanneer leerlingen voor het MYP kiezen, komen ze terecht in een driejarige brugperiode. De determinatie vindt dan plaats in leerjaar 3. In de bovenbouw vwo, havo en mavo worden de vier profielen aangeboden. In de afdelingen vmbo-basis en -kader biedt de school in de bovenbouw zeven profielen aan. De ontwikkeling van iedere leerling wordt nauwlettend gevolgd en de lesprogramma’s zijn helder. Elke lesperiode (4 per jaar) wordt afgesloten met een toetsweek. Er wordt gewerkt met studiewijzers, referentietoetsen en RTTI/OMZA.


Om recht te doen aan de unieke schoolcontext van de Johan de Witt Scholengroep is er een kijkwijzer voor effectief onderwijs ontwikkeld. Voor leerlingen is altijd duidelijk dat het gaat om een les op de Johan de Witt Scholengroep. We creëren de meest ideale lessen voor onze leerlingen aan de hand van gezamenlijke didactische en pedagogische principes. Effectieve lessen maak je samen, daarom is op de Johan de Witt Scholengroep naast een JdW-Kijkwijzer ten behoeve van het docenthandelen, ook een JdW-Klimwijzer ten behoeve van het leerlinghandelen ontwikkeld. Op deze manier is voor iedereen duidelijk wat de verwachtingen zijn ten aanzien van leren en gedrag. De JdW-Klimwijzer versterkt het begrip van de leerlingen over hun rol in het leerproces en motiveert hen om hoger te 'klimmen' op de 'schoolladder', wat symbool staat voor schoolsucces.


De Johan de Witt Scholengroep biedt als brede school de mogelijkheid om zowel in als buiten de reguliere lesuren te leren en talenten te ontdekken. Dit kan binnen onze verschillende campussen.
• Bewegen en sport nemen op onze school een belangrijke plaats in. Naast het vak LO bieden we een verbredend sportprogramma aan en er zijn er na schooltijd mogelijkheden om te sporten binnen de Sportcampus
• Op de Johan de Witt Scholengroep krijgt iedere leerling de kans kunst te ervaren op onze eigen Kunstcampus en bij de lokale culturele instellingen. De lessen worden verzorgd door docenten verbonden aan Haagse culturele instellingen. Voor alle disciplines zijn leerlijnen. Er zijn ook regelmatig activiteiten buiten de school.
• De Johan de Witt Scholengroep is een echte wereldschool. Om die reden neemt wereldburgerschapsonderwijs een belangrijke plaats in. In samenwerking met externe partijen is er binnen de Wereldcampus een programma ontwikkeld waarbij leerlingen aan de slag gaan met authentieke opdrachten en activiteiten om de wereld om hen heen beter te leren begrijpen.
• De Studiecampus van de Johan de Witt Scholengroep biedt diverse gratis onderwijsondersteuningen: een Huiswerkinstituut voor alle leerlingen, de Zaterdagschool voor PO- en VO-leerlingen, High Dosage Tutoring voor Taal en Rekenen, en Examentraining. De focus ligt op het verbeteren van basisvaardigheden, het aanleren van effectieve leerstrategieën en het verbeteren van de studievaardigheden met behulp van de JdW-Planner.

Opleiden van docenten

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt bij bekwame onderwijsprofessionals. Het behalen van een lesbevoegdheid is daarbij geen eindpunt, maar eerder een tussenstation op weg naar het bieden van uitstekend onderwijs. Om uitstekend onderwijs te kunnen (blijven) bieden, wil de Johan de Witt Scholengroep iedere medewerker en in het bijzonder iedere docent in de gelegenheid stellen zich te kunnen blijven ontwikkelen. 

We hebben een hechte en leuke personeelsgroep, waarin gezamenlijk heel hard wordt gewerkt. Daarom krijgen nieuwe docenten bij ons altijd persoonlijke begeleiding in de vorm van een schoolopleider, een werkplekbegeleider en teamleiders. Daarnaast zijn er voor startende docenten en docenten die nieuw in dienst zijn op de Johan de Witt Scholengroep een uitgebreid driejarig inductieprogramma. Het doel van dit programma is: 
• Enculturatie (werkwijze organisatie, omgang met de specifieke doelgroep) 
• Verminderen werkdruk (welbevinden, sterker voor de klas) 
• Doorlopende ontwikkeling (leven lang leren) 

Vanzelfsprekend sluit het inductieprogramma aan bij de missie en de kernwaarden van de Johan de Witt Scholengroep. 

Verder investeert de Johan de Witt Scholengroep in haar medewerkers door uitgebreide opleidings- en professionaliseringsmogelijkheden gedurende het schooljaar te bieden, zoals de Transformatieve School, Formatief Handelen, Didactisch Coachen en de pre-Master Excellent Teaching.

De Johan de Witt Scholengroep maakt deel uit van NOD Haaglanden, een opleidingsschool in de regio Den Haag. Dit netwerk van zeven scholen voor voortgezet onderwijs, twee lerarenopleidingen Hoger Beroepsonderwijs en twee universiteiten stelt zich ten doel om gezamenlijk docenten op te leiden. Hierdoor hebben we veel ervaring met het opleiden van startende docenten.

Vakken die gegeven worden bij Johan de Witt scholengroep
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeInformaticaBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVFilosofieMuziekMaatschappijwetenschappenWiskunde AWiskunde BWiskunde DLichamelijke opvoedingBSMKunst: dansKunst: algemeenKunst: beeldendKunst: theaterLichamelijke opvoeding 2Maatschappijkunde

Johan de Witt scholengroep in beeld

Contactinformatie van Johan de Witt scholengroep

Naam Johan de Witt scholengroep
Email [email protected]
Telefoon (070) 31 20750
Website johandewittscholengroep.nl
Adres Zusterstraat 120
Plaats Den Haag
Postcode 2512 TP