Revius Lyceum

Doorn

vwo tweetalig havo vmbo-tl

Trainees op deze school

Janieke Koning
Hanne Boon
Mirco Vantangoli
Kurt Kooiman
Marian Janse
Léon Egberts
Thomas de Vries

Over Revius Lyceum

Een open blik op jouw toekomst
quote

Algemeen

Het Revius Lyceum Doorn is een open christelijke school, waarin zowel leerlingen als medewerkers zich gezien voelen en elkaar vertrouwen. Binnen onze gemeenschap is er aandacht voor levensbeschouwelijke en ethische vragen en praten we met elkaar vanuit onze verschillende achtergronden. We hebben oog voor elkaar en benaderen elkaar met respect. Veiligheid en geborgenheid staan centraal, evenals gelijkwaardigheid en vrijheid.  Door uitdagende activiteiten binnen en buiten de les bieden we kennis en vaardigheden aan. Daarnaast stimuleren we elkaar om nieuwsgierig, creatief en kritisch te zijn.

In de huidige situatie wordt vanuit onze identiteit de leerlingen het vak levensbeschouwing gegeven, waarbij er sprake is van het behandelen van verschillende religies. Dat gebeurt in de regel vanuit het ‘buitenperspectief’: een religie wordt niet als norm besproken, maar als fenomeen, als verschijnsel. Daarnaast wordt – en dat neemt toe in de hogere leerjaren – ook aandacht gegeven aan niet – religieuze levensbeschouwingen. Daarbij is er ook sprake van religie kritische noten en interreligieuze overeenkomsten en tegenstellingen.

Onderwijskundige visie

1. Lerende gemeenschap

We richten ons met ons onderwijs op het versterken, verbreden en verdiepen van zowel kennis en vaardigheden als van persoonsvorming. Dat doen we vanuit het principe van de lerende gemeenschap. We streven ernaar dat we capabele leerlingen afleveren, die ambitie hebben en voorbereid zijn op een leven lang leren.

We houden ons bewust bezig met het leren van medewerkers, teams en de organisatie als geheel. We leren van en met elkaar.

Leerlingen leren door sterke vaklessen en van bevlogen docenten die de leerlingen prikkelen in hun nieuwsgierigheid. De docent geeft een helder beeld van de onderwijsdoelen en de samenhang daartussen. We zijn in ontwikkeling op het gebied van formatief handelen en streven ernaar een goede balans te creëren tussen onderwijsdoelen, een succesvol leerproces en kwalitatief goede toetsing.

We willen toe naar verschillende doorlopende projecten van de brugklas tot en met het eindexamenjaar met als doel meer samenhang in ons curriculum te krijgen. Het is onze ambitie om in alle afdelingen hernieuwde aandacht te geven aan de opzet en uitbreiding van deze projecten waarbij vakoverstijgend gewerkt wordt aan thema’s, zodat kennis en vaardigheden geïntegreerd worden.

Als medewerkers ontwikkelen we ons op onderwijskundig en pedagogisch gebied. We vinden het belangrijk dat we blijven inzetten op het versterken van coachende vaardigheden zowel in de rol van vakdocent als in de rol van mentor.

We streven ernaar een meer lerende cultuur te creëren. Geven en ontvangen van feedback is essentieel om voortdurend te werken aan de kwaliteit van onderwijs.

Leren doen we in de school als geheel, in afdelingen, secties en in verschillende werkgroepen waarin wordt gewerkt aan specifieke onderwijskundige thema’s. Hierbij gaan professionalisering en verbetering van het onderwijs hand in hand.

 We werken toe naar een schoolstructuur in afdelingen waarmee we onderwijskundige verantwoordelijkheden dichter bij het primaire proces leggen, zodat ontwikkelingen en innovaties duurzamer kunnen worden ingezet. Om dit te bereiken formuleren we afdelingsplannen binnen elke afdeling en vakwerkplannen binnen de vaksecties waarbij dit koersplan leidend is. We creëren ruimte voor deze team- en onderwijsontwikkeling.

Binnen de afdelingen vindt er intervisie en uitwisseling plaats. Ook wordt er ingezet op de individuele ontwikkeling van medewerkers door middel van jaargesprekken en lesbezoeken. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 4.1. van ons schoolplan.

2. Speelveld

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn volop in ontwikkeling. In deze fase zijn ze gebaat bij een schoolomgeving waarin we ze op meerdere gebieden steun, sturing en inspiratie bieden. Naast de cognitieve ontwikkeling hebben we nadrukkelijk ook aandacht voor persoonsvorming en omgaan met anderen.

De school wil een speelveld zijn, waarbij leerlingen zich veilig voelen en ruimte ervaren om zich te ontwikkelen. Leerlingen leren in het speelveld van de school van opgedane ervaringen, van vallen en opstaan.

Voor alle leerlingen is het belangrijk om inzicht te krijgen in zichzelf, in wat ze goed kunnen en waarin ze nog groei nodig hebben. We coachen leerlingen in het proces om te leren verantwoordelijkheid te nemen over het eigen leerproces. We begeleiden leerlingen in het leren samenwerken, stellen van doelen, communiceren, plannen en organiseren en in het leren reflecteren op het leerproces.  Daarbij werken we met een krachtig mentoraat waarin de mentor steeds meer de rol als coach op zich neemt en voeren we kind-ouder -mentor-gesprekken.

Daarbij kijken we ook zorgvuldig naar de afdeling waar de leerling het beste op zijn plek is. Dat doen we op grond van resultaten, maar ook op grond van de ontwikkeling van de leerling in bredere zin. We leiden de leerlingen op voor een diploma én voor een leven lang leren.

We bieden door middel van een krachtig mentoraat gelegenheid voor en ondersteuning bij het opdoen van ervaring in het plannen en prioriteren van schoolwerk en het leven buiten school.

Voor persoonlijke groei is een veilige omgeving essentieel. Om die reden besteden we aandacht aan het versterken van een positieve groepsdynamiek. We hebben veel aandacht voor de relatie en zijn gericht op het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan de sociale vorming van leerlingen. Iedereen is aanspreekbaar op gedrag en het gesprek is gericht op ontwikkeling. De school heeft een heldere aanpak tegen pesten.

We onderzoeken wat voor leerlingen op het Revius onderwijs op maat kan inhouden. Ze zijn gebaat bij onderwijs dat past bij hun talenten en interesses. Waar een leerling extra of andere behoeftes heeft, werken we aan maatwerk binnen de mogelijkheden die de school heeft. Je kunt hierbij denken aan vervroegd examen doen in één of enkele vakken.

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan de reguliere ondersteuning door vakdocent en mentor, biedt de school passend onderwijs met een breed palet aan mogelijke interventies, die naar behoefte kunnen worden ingezet (zie hiervoor ook het ondersteuningsplan). Verdere professionalisering op dit gebied blijft noodzakelijk. In hoofdstuk 3.4 van dit koersplan is meer te lezen over ondersteuning.

Om als school een speelveld te zijn en blijven, is professionalisering van medewerkers belangrijk. Naast het bijhouden van de vakinhoud, zetten we in het scholingsplan ook in op professionalisering in het coachen van leerlingen op leervaardigheden, samenwerken en persoonsvorming.

Voor relevante stukken voor met betrekking tot speelveld, zie de bijlage bij ons koersplan.

3. Omgeving

We vinden het belangrijk dat leerlingen zichzelf leren kennen in relatie tot de wereld om hen heen, zodat leerlingen zich bewust zijn van wat er speelt in hun eigen omgeving, maar ook in die van anderen. We dagen ze uit om verder te kijken en zich met een open blik en samen met anderen te ontwikkelen. We willen leerlingen leren zich open te stellen en na te denken over de bijdrage die zij kunnen leveren aan hun omgeving. Het gaat hierbij om de leefwereld van de leerling, de school zelf, de directe omgeving van de school en in bredere zin de maatschappij en de wereld.

We werken met verschillende projecten, zoals het arbeidservaringsproject, de maatschappelijke stage, acties voor goede doelen en de GSA. Een doorlopende leerlijn wereldburgerschap is in ontwikkeling. Het doel is dat leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen ten aanzien van wereldwijde vraagstukken die voor iedereen belangrijk zijn. Vanuit de leerlijn wereldburgerschap werken we in de verschillende afdelingen verder aan de doorontwikkeling van projecten en vakoverstijgend onderwijs. Daarbij zoeken we naar samenwerking met partners in de omgeving van de school en naar mogelijkheden om aan te sluiten bij al bestaande initiatieven.

Daarnaast worden de domeinen van de gezonde school doorontwikkeld. Ze krijgen een plek in het curriculum van alle afdelingen. Daarbij onderzoeken we hoe leerlingen beter kunnen omgaan met hun schoolwerk, prestatiedruk en stress.

We werken aan bewustwording met betrekking tot digitale geletterdheid en de omgang met de digitale wereld. We werken op school met devices ter ondersteuning van het behalen van de onderwijsdoelen.

We werken op het Revius aan rust en vertrouwen, vanuit het idee dat een leerling van daaruit tot leren komt en zich zowel fysiek als mentaal gezond kan ontwikkelen.

Keurmerksschool

Het Revius Lyceum heeft sinds juni 2016 een keurmerk gekregen voor het opleiden van docenten. Dat betekent dat we intensief samenwerken met de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, en we bewezen hebben aan de kwalificaties te voldoen of inzicht hebben hoe we de begeleiding steeds beter vorm kunnen geven.

Opleidingsschool

Het Revius werkt ook mee aan De Opleidingsschool CVO Groep Zuidoost-Utrecht (OZU).

Dit is een samenwerkingsverband tussen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (ALO), Christelijk College Zeist, Christelijk Lyceum Zeist, Revius Lyceum Doorn, Revius Lyceum Wijk bij Duurstede en Seyster College. Dat wij opleidingsschool zijn betekent dat we samen vorm geven aan het opleiden en begeleiden van studenten, met als doel hen zo goed mogelijk te ondersteunen op weg naar het docentschap. Uiteraard kunnen en willen wij ook van die studenten leren. Daarom dagen we hen uit om hun ideeën en inzichten over onderwijs met ons te delen, dat houdt ons ook weer scherp. Ons motto is niet voor niets: Leren doen we samen!

Vakken die gegeven worden bij Revius Lyceum
NederlandsEngelsDuitsFransSpaansNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKunstgeschiedenis/CKVFilosofieLevensbeschouwingMuziekWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingKunst: beeldend/tekenenNLT

Revius Lyceum in beeld

Contactinformatie van Revius Lyceum

Naam Revius Lyceum
Email [email protected]
Telefoon (034) 34 12145
Website reviusdoorn.nl
Adres Driebergsestraatweg 6C
Plaats Doorn
Postcode 3941 ZX