Zuyderzee Lyceum

Emmeloord

havo vwo

Trainees op deze school

Auke Boersma

Over Zuyderzee Lyceum

Het Zuyderzee Lyceum maakt je trots! Dé school voor eigentijds en toekomstgericht onderwijs.
quote

Het Zuyderzee Lyceum is een openbare school voor voortgezet onderwijs. We hebben locaties in Emmeloord en Lemmer. In Emmeloord kunnen leerlingen met een mavo/havo-, havo-, havo/atheneum-, atheneum- en gymnasiumadvies bij ons onderwijs volgen. Leerlingen met een mavo/havo of havo/vwo-advies, krijgen bij ons les op het hoogste niveau. Met een dubbel advies mavo/havo krijg je les op havo-niveau en met een havo/vwo-advies krijg je les op vwo-niveau. Alle onze leerlingen werken toe naar een havo- of vwo- (atheneum of gymnasium) diploma .

Het Zuyderzee Lyceum, de ontmoetingsschool voor iedereen

Voor een brede ontwikkeling is het belangrijk dat een leerling zich thuis voelt. Door de kleinschaligheid, een persoonlijke en directe begeleiding door vakdocenten en mentor én door frequente contacten en communicatie met leerlingen en ouders/verzorgers realiseren we dit. Tevens hebben we op het gebied van zorgbegeleiding de juiste mensen op school. We werken vanuit basisnormen als respect en gelijkwaardigheid.

Talentontwikkeling

Onderwijs is meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling. We begeleiden de leerlingen op het Zuyderzee Lyceum in het ontwikkelen van vaardigheden, attitude en kennis. Deze drie aspecten zorgen ervoor dat een leerling voorbereid wordt op de toekomst. Door van middel blended learning, waarbij we werken met een device én boeken, leren de leerlingen met diverse werkwijzen en bronnen om te gaan. Daarnaast hebben we oog voor andere talenten van de leerling. Op het gebied van bijvoorbeeld sport bieden we een rijk talentenprogramma aan, net als voor kunst, cultuur en exact. Ook hebben we een breed aanbod in versterkt talenonderwijs. Naast je diploma neem je dus nog veel meer mee als je onze school verlaat. Klaar voor een vervolgopleiding, klaar voor je toekomst!

Junior+

Het Junior+ is ontwikkeld voor alle leerlingen die op het vwo zitten. Ons doel is om het aanwezige talent bij alle leerlingen te ontdekken en/of verder te ontwikkelen. Hierdoor blijven leerlingen gemotiveerd, gaan ze met plezier naar school, blijven ze zichzelf ontwikkelen en presteren leerlingen op het niveau dat bij hen past. Aangezien deze vorm zo’n positieve aanvulling is op ons onderwijsaanbod bieden we dit vanaf komend schooljaar aan alle leerlingen van het Junior Lyceum aan vanaf klas 1. Talentontwikkeling wordt verder doorgettrokken in de bovenbouw voor talen (Cambridge, Delf Scolaire en Goethe), muziek en theater.

Visie op onderwijs

Tijden veranderen, net zoals de wereld om ons heen verandert. Het onderwijs van het Zuyderzee Lyceum verandert mee, zodat het goed aansluit bij de maatschappij en bij de belevingswereld van onze leerlingen. We vernieuwen het onderwijs continu, maar verandering is geen doel op zich. Wij baseren op bewezen methodiek zoals Rosenshine en Anthony Muhammed.
Wij werken bij VariO aan de kennis en vaardigheden van leerlingen en medewerkers die nodig zijn voor een leven lang leren. We bieden een uitdagende en veilige leeromgeving waar iedereen zichzelf optimaal kan ontplooien.
Voor onze leerlingen is het belangrijk dat zij tot hun recht komen in hun ontwikkeling tot een individu met verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun omgeving en de maatschappij. We leiden onze leerlingen toekomstgericht en kritisch op voor de samenleving van morgen. We leren ze zelfstandig te denken, leergierig te blijven en constructief met anderen samen te werken. Het worden verantwoordelijke burgers die hun weg weten te vinden in de multimediamaatschappij. Die weten hoe ze samen met anderen resultaten kunnen boeken.

Missie

‘Zelf denken (als eerste) en dan samendoen’

Onze kernwaarden/hoe wij werken

Het Zuyderzee Lyceum werkt vanuit vier kernwaarden. Deze kernwaarden zijn:

  1. Betrokkenheid en ontmoeting > Samen maken wij de school.
  2. Hart voor onze leerlingen > Leerlingen zijn welkom en voelen zich veilig.
  3. Aandacht > Er is aandacht voor de verschillen van eenieder.
  4. Professionaliteit en deskundigheid> Wij doen wat we zeggen en werken evidence informed.

Doelstellingen van ons onderwijs

Uitdagend onderwijs voor elke leerling

In het strategisch beleidsplan van VariO Onderwijsgroep streven we ernaar dat leerlingen opgeleid worden tot (relatief) zelfstandige jongvolwassenen die optimaal kunnen doorstromen naar het juiste vervolgonderwijs. Hierbij zetten wij in op de ontwikkeling van leerlingen en bieden we maatwerk om aan te sluiten bij ontwikkelperspectieven van de leerling.
De leerling staat bij ons centraal in het onderwijs. Dit betekent dat we maatwerk bieden en verschil in niveau en tempo mogelijk maken. Het aanbieden van uitdagend onderwijs is ons doel en dat komt tot uiting in de eerste ambitie van het sectorakkoord: ‘uitdagend onderwijs voor elke leerling’. Dit komt allereerst tot uitdrukking in de kwaliteit van de lessen. Naar de maatstaven van de inspectie wordt dit gewaardeerd als voldoende. Vakoverstijgende activiteiten vinden op verschillend niveaus plaats.

Eigentijdse voorzieningen

Het Zuyderzee Lyceum zet zich ervoor in om de mogelijkheden die ICT biedt maximaal te benutten. Eigentijds en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen vergt een goed aanbod van eigentijdse voorzieningen. De tweede ambitie gaat over ‘eigentijdse voorzieningen’. Op de locaties van het Zuyderzee Lyceum werken we volop met blended learning. Naast boeken maken we gebruik van digitaal lesmateriaal en docenten zijn geschoold in het gebruik ervan. Leerlingen werken op een aantal locaties met een eigen device en worden vaardig gemaakt in digitale geletterdheid. Eigentijds betekent voor ons ook dat we onze leerling goed willen toerusten voor een succesvol vervolg in hun school- en maatschappelijke carrière.

Meer aandacht voor de brede vorming van leerlingen

De derde ambitie betreft ‘meer aandacht voor de brede vorming van leerlingen’. Onderwijs heeft een brede - drievoudige - opdracht: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De brede vormende taak van de school verdient de volle aandacht. We zien het als onze opdracht om elke leerling de mogelijkheid te bieden hier gericht aan te werken. Dat betekent concreet dat we werken aan goed burgerschapsonderwijs en zorgdragen voor een soepele doorstroom van onze leerlingen naar het vervolgonderwijs. We sluiten zoveel mogelijk aan bij maatschappelijke ontwikkelingen door onder andere het LOB-programma (loopbaan- en beroepenoriëntatie). De brede vorming komt ook tot uiting in het plusdocument dat we naast het diploma aan leerlingen mee kunnen geven.

Partnerschap in de regio

Het Zuyderzee Lyceum wil een school zijn die midden in de samenleving staat en maximaal aansluit bij de toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij en de regio. Wij bieden meer dan alleen goed onderwijs! De vierde ambitie gaat over ‘partnerschap in de regio’. We leren onze leerlingen verder te kijken en nemen ze al vroeg mee in de wereld van morgen. De leerlingen leren vooral betekenisvol. Dat doen we door samen te werken met ouders, instellingen, bedrijven en overheden in de regio en daarbuiten. We gaan er regelmatig op uit.

Scholen als lerende organisaties

Het Zuyderzee Lyceum is niet alleen een plek waar leerlingen leren, maar ook een plek waar alle medewerkers zich voortdurend ontwikkelen. ‘Een leven lang leren en continu verbeteren’ is ons motto. De vijfde ambitie beschrijft de ‘scholen als lerende organisaties’. Naast studiedagen in de school stimuleren we ook individuele deskundigheidsbevordering. We werken in leerteams om ons verder te ontwikkelen tot een Professionele Leer Gemeenschap (PLG).
Daarnaast hebben we een eigen VariO-academie waarin kennis, vaardigheden en ervaring kunnen worden gedeeld. In een professioneel statuut staan de afspraken tussen bestuur en docenten vastgelegd en de manier waarop de zeggenschap van docenten is geregeld. De docenten hebben zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen.
Voor een goede en duurzame onderwijskwaliteit zijn goed opgeleide, professionele schoolleiders, die in staat zijn richting te geven aan schoolorganisaties en onderwijskwaliteit, onontbeerlijk. We zetten daarom in op de opleiding, de begeleiding van starters en op doorlopende professionele ontwikkeling.

Inspireren door HPS

Wij laten ons onderwijs, de interne organisatie en ons gedrag inspireren door de methodiek die ontleend is aan het concept van de ‘High Performing School’. Een High Performing School is een school die consistent uitstekende prestaties behaalt op onderwijskundig, sociaal en/of cultureel gebied. Het is een school die bekend staat om haar hoge onderwijskwaliteit, sterk leiderschap, effectieve didactiek, betrokkenheid van ouders en gemeenschap, en een positieve en stimulerende leeromgeving. Het groeien naar een ‘High Performing School’ of ‘Organization’ vereist voortdurende inzet en samenwerking van alle interne en externe betrokkenen. Wij stellen de overdracht van kennis voorop; de rol van de docent is hierbij bepalend. Zonder kennis ook geen vaardigheden.

Vakken die gegeven worden bij Zuyderzee Lyceum
NederlandsEngelsDuitsFransNatuurkundeScheikundeBiologieAlgemene economieBedrijfseconomieAardrijkskundeGeschiedenisMaatschappijleerKlassieke talenMuziekWiskunde AWiskunde BWiskunde CWiskunde DLichamelijke opvoedingCKVKunst: beeldend/tekenenBSM

Zuyderzee Lyceum in beeld

Contactinformatie van Zuyderzee Lyceum

Naam Zuyderzee Lyceum
Email [email protected]
Telefoon (052) 76 35950
Website zuyderzeelyceum.vario-onderwijsgroep.nl
Adres Prof. ter Veenstraat 5
Plaats Emmeloord
Postcode 8302 GA