Veelgestelde vragen

Aanmeldingseisen & sollicitatieprocedure

Vanaf eind 2021/begin 2022 kun je je  aanmelden voor het traineeship van 2022.

Een belangrijk onderdeel van het traineeship is het behalen van een eerstegraads lesbevoegdheid op een universitaire lerarenopleiding (naast de baan als docent op een school voor voortgezet onderwijs en het extra verbredings- en verdiepingsprogramma). De eis omtrent een afgeronde  universitaire master of PhD  is gesteld omdat dit een vereiste is om te mogen starten met een universitaire lerarenopleiding en een eerstegraads lesbevoegdheid te halen. Als je hier niet aan voldoet, is instroom bij een universitaire lerarenopleiding niet mogelijk. Op dit moment richt Trainees in onderwijs zich alleen nog op het eerstegraads gebied en daarmee dus de doelgroep WO-master afgestudeerden of promovendi (PhD’ers).

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kan les worden gegeven aan:

 • alle klassen van de havo en het vwo;
 • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
 • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De opleiding tot eerstegraads docent kan gevolgd worden aan een hogeschool of universiteit. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Als je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, kan les worden gegeven aan:

 • de eerste 3 klassen van de havo en het vwo;
 • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
 • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Deze onderwijsbevoegdheid kan worden behaald door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-zijn-er.html

De eis wat betreft inhoudelijke aansluiting bij één van de schoolvakken hangt samen met instroom bij een universitaire lerarenopleiding. De universitaire lerarenopleidingen gaan ervan uit dat de leraren die zij opleiden al tijdens hun vakstudie aan de universiteit voldoende vakkennis hebben opgedaan om op een succesvolle en verantwoorde manier als docent aan het werk te gaan. Als je genoten vooropleiding niet voldoende aansluit bij één van de schoolvakken is instroom bij een lerarenopleiding niet mogelijk.

Helaas kunnen wij als programmaorganisatie geen informatie geven over de aansluiting van jouw vooropleiding tot een schoolvak. De beoordeling van de vereiste vakinhoudelijke achtergrond voor toelating tot de lerarenopleiding en het traineeship wordt uitgevoerd door de lerarenopleidingen. Simpel gezegd toetsen zij je inhoudelijke kennis door je cijferlijsten te raadplegen en in te schatten of je genoeg vakinhoud hebt gevolgd voor een bepaald schoolvak. Zij kijken op jouw cijferlijsten naar alle vakken die je hebt gevolgd en de studiepunten (ECTS) die je hierin hebt behaald. Als richtlijn kun je ervan uitgaan dat je 120ECTS aan vakken gerelateerd aan je schoolvak moet hebben gevolgd. Om voor je aanmelding een indicatie te krijgen rondom jouw toelaatbaarheid (en daarmee de afweging die de selectiecommissie maakt), kun je vrijblijvend contact op met een universitaire lerarenopleiding. Die kijkt ook of en hoeveel vakdeficiëntie je eventueel hebt. Je definitieve toelaatbaarheid tot het programma wordt echter bepaald tijdens je aanmelding voor het traineeship.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk hier een exceptie op te maken. Dit doen we alleen als jij kan aantonen dat je over de kwaliteiten en ambities beschikt die bij het deelnemersprofiel passen. Geef in je cv en motivatie aan waarom jij alsnog een geschikte kandidaat voor het traineeship zou zijn en geef daarbij praktijkvoorbeelden van relevante activiteiten en/of kwaliteiten.

Ja, voor promovendi geldt de eis dat je maximaal 7 jaar geleden je PhD hebt behaald of deze hebt afgerond op 1 juli 2022.

Ja, mits je uiterlijk 1 juli 2022 een bewijs kan overleggen van de universiteit dat je aan alle eisen hebt voldaan en jouw masterdiploma is aangevraagd.

Wanneer je nog staat ingeschreven als masterstudent ten tijde van je aanmelding, dan ontvangen we graag een overzicht van je voorlopige cijferlijst voor je master en een overzicht van de vakken die je nog moet afronden om je diploma te behalen.

Een vakdeficiëntie is een inhoudelijke achterstand tussen een vooropleiding en de lerarenopleiding in een schoolvak. Niet elke universitaire studie sluit naadloos aan op de lerarenopleiding. Als dit het geval is, zul je deze achterstand moeten wegwerken tijdens het traineeship, mits deze niet te groot is. Hiervoor zal er extra gestudeerd moeten worden om bepaalde onderwerpen te behandelen.

Dit is afhankelijk van de omvang van de vakdeficiëntie. Voor het traineeship mag je een vakdeficiëntie hebben van maximaal 18ECTS. Tijdens het traineeship heb je twee jaar de tijd om deze deficiëntie weg te werken, maar vanwege het fulltime programma is het verstandig om daar voor het traineeship al aan te beginnen. De selectiecommissie, waar afgevaardigden van de universitaire lerarenopleidingen in zitten, bepaalt uiteindelijk bij aanmelding voor het traineeship of je aan de toelatingseisen voldoet.

Voor het cijfergemiddelde controleren we het gewogen gemiddelde van je masterdiploma. We gaan hierbij uit van het gewogen cijfergemiddelde dat op je diploma en/of cijferlijsten staat. Dit wordt vaak aangeduid als Grade Point Average (GPA). Wanneer het niet mogelijk is om een diploma of cijferlijst aan te leveren waar dit gewogen cijfergemiddelde of GPA op staat: vermenigvuldig per vak op je masterdiploma het behaalde cijfer voor dat vak met het bijbehorende aantal ECTS. Tel alles bij elkaar op en deel dan door het totaal aantal behaalde ECTS voor je masterdiploma.

Als je een buitenlandse diploma hebt en in Nederland wilt lesgeven, dan kun je bij DUO een erkenning van je buitenlandse opleiding aanvragen en daarmee vrijblijvend contact opnemen met een universitaire lerarenopleiding om een indicatie te krijgen van de afwegingen die de selectiecommissie maakt.

In de brief lezen wij graag over jouw drijfveren en kwaliteiten om docent te worden en waarom je specifiek voor dit traineeship kiest. Dit houdt onder andere in een heldere motivatie waarom je succesvol zouden zijn direct voor de klas als docent waarom je op het gebied van onderwijsontwikkeling en innovatie iets extra’s kan toevoegen binnen het traineeship en voor de school. We lezen graag dat jij concreet kan maken waarom jij aan het beschreven traineeprofiel voldoet.

Het traineeprogramma

Van mei t/m augustus is er een introductieperiode. Hierin wordt een start gemaakt met de voorbereidingen op het traineeship en het lesgeven. Je kunt bijvoorbeeld enkele colleges volgen, begleiders ontmoeten, meelopen op je nieuwe school en kennismaken met je traineegroep. Ook geven we je voorbeelden van andere activiteiten die je kunt ondernemen.

De meeste activiteiten zijn facultatief en daarmee flexibel in te plannen op basis van jou agenda. We adviseren je echter om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze activiteiten, omdat ze je goed voorbereiden op het lesgeven en het traineeship.

Enkele activiteiten worden voor de gehele traineegroep georganiseerd en vinden op vaste data plaats. Hieronder vallen de startdagen vanuit de lerarenopleiding en de kennismaking met de traineegroep. De verplichte data waarop je aanwezig dient te zijn worden z.s.m. bekend gemaakt.

De officiële startdatum van het traineeship is 1 augustus 2022

Als trainee treed je bij aanvang van het traineeship in dienst bij de school en ontvang je een marktconform salaris (CAO VO). Je bent dus geen stagiair, maar medewerker van de school.

 • Aanstelling is in principe 0,8 fte. Dit betreft de drie dagen waarop je op school aanwezig bent en het verbredingsprogramma op de vrijdagen.
 • Salaris is volgens de CAO VO (minimum €2747,- bruto bij fulltime). De hoogte van het salaris wordt bepaald in onderhandeling met de school voor voortgezet onderwijs waar je in dienst komt. Lees hier meer over arbeidsvoorwaarden en salaris in het voortgezet onderwijs.
 • Vakantiegeld en eindejaarsuitkering is volgens CAO VO. Eindejaarsuitkering is in 2021 vastgesteld op 8,0% en vakantie-uitkering op 8,0%.
 • Zowel je lerarenopleiding als je verbredings- en verdiepingsprogramma worden voor je betaald. Je ontvangt daarvoor een bekwaamheidsverklaring waarmee je eerstegraads bevoegd bent voor het betreffende schoolvak en een certificaat voor het met goed resultaat volbrengen van het traineeship.
 • Reiskosten worden niet vergoed, die komen voor de rekening van de trainee (of zijn (deels) mee te nemen in de onderhandelingen met de school tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek).
 • Overige arbeidsvoorwaarden zijn in overleg met de school waar je gaat werken en daarbij volgen zij in principe de CAO VO.

Werktijden en verlof:

 • Het traineeship is een fulltimeprogramma. De werkweek is als volgt ingedeeld: maandag t/m donderdag staat in het teken van lesgeven, waarvan je drie dagen op school lesgeeft en een dag naar de universiteit gaat voor het volgen van de lerarenopleiding. Op vrijdagen volg je het verbredings- en verdiepingsprogramma. Exacte werktijden worden later bekend, bijvoorbeeld bij het maken van het rooster op je school en voor het traineeprogramma.
 • Verlof heb je volgens de schoolvakanties geldend in de regio van je school. Er wordt met het programma rekening gehouden met de verschillende vakantieregio’s. We geven wel aan dat het mogelijk is dat je opdrachten of facultatieve onderdelen krijgt aangeboden in deze periodes of zelf aan bijvoorbeeld je lesvoorbereidingen werkt.

Het traineeship kost de trainee vooral tijd en inzet. Binnen het traineeship ontvang je voor de baan op school een marktconform salaris. Daarnaast worden de universitaire lerarenopleiding en de intensieve begeleiding, trainingen en verbredingsprogramma volledig vergoed (met uitzondering van eventuele studieboeken of materiaal). Wel betaalt de trainee de gemaakte reiskosten (voor de lerarenopleiding en het extra verdiepings- en trainingsaanbod) of zijn (deels) mee te nemen in de onderhandelingen met de school tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Wanneer je de universitaire lerarenopleiding afrondt, krijg je een bekwaamheidsverklaring en ben je bevoegd om les te geven in het schoolvak waarin je de opleiding gevolgd hebt. De bekwaamheidsverklaring is geen masterdiploma, maar staat gelijk aan een eerstegraads lesbevoegdheid. Vanuit Trainees in onderwijs ontvang je na het succesvol doorlopen van het gehele programma een certificaat dat ook geldt als bewijs van deelname.

Nee, als trainee sta je niet als student maar als zij-instromer ingeschreven bij de universitaire lerarenopleiding.  Het traineeship maakt gebruik van de zij-instroomsubsidie, waardoor trainees niet regulier worden ingeschreven als student aan een universiteit.

Wanneer je deelneemt aan het traineeship ben je hier fulltime mee bezig. De verschillende onderdelen van het traineeship maken het onmogelijk het traineeship parttime te volgen. Verlof heb je volgens de schoolvakanties geldend in de regio van je school. Het traineeprogramma houdt zoveel mogelijk rekening met de verschillende vakantieregio’s. Het is echter mogelijk dat je opdrachten of facultatieve onderdelen krijgt aangeboden in deze vakantieperiodes of zelf werkt aan bijvoorbeeld je lesvoorbereidingen.

In het traineeship ga je aan de slag met een project. Dit gebeurt op basis van jouw drijfveren en in afstemming met de school waar je werkzaam bent. Samen met de verschillende onderdelen uit het traineeship vormt dit een intensief fulltime programma. De verschillende onderdelen uit het programma maken het onmogelijk het programma parttime te volgen. Het is echter mogelijk dat je met behulp van het project dat je opzet (of andere programmaonderdelen) een opstart maakt met activiteiten waarmee je bijvoorbeeld na het afronden van je traineeship mogelijk (parttime) verder wil. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding voor een PhD of het opzetten van een onderneming.

Het traineeprogramma is zo ontwikkeld dat je als trainee leert en ervaring opdoet met het opzetten en uitvoeren van onderwijsontwikkelingen. Je wordt een professionals die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken als er een goed idee ontstaat om het onderwijs te verbeteren. Jij bent uiteindelijk in staat om die ontwikkeling in gang te zetten.

Hiervoor ga je tijdens het traineeship aan de slag met een onderwijsontwikkeling die interessant is voor de school: het project. Hierbij is het dus belangrijk dat je als trainee in goed overleg gaat met de school om te bepalen waaraan gewerkt wordt. Enerzijds is het aansluiten bij een huidige ontwikkeling in de school, anderzijds iets verder out-of-the-box, afhankelijk van jouw interesses. Belangrijk is dat er draagvlak is of gecreëerd wordt in de school, zodat het project een nuttige en toepasbare invulling oplevert.

Tijdens het eerste jaar, gedurende het verbredingsprogramma op de vrijdagen, krijg je trainingen en bijeenkomsten ter ondersteuning van de opbouw van jouw project. Hiermee kom je tot een weloverwogen projectplan. De uitvoer van dit plan staat in jaar 2 centraal, tijdens het verdiepingsprogramma op de vrijdagen. Er is dan voornamelijk tijd voor de uitvoer, waarbij regelmatig ondersteunende bijeenkomsten worden aangeboden middels begeleiding van inhoudelijke experts.

Op dit moment werken we samen met vijf partneruniversiteiten; de Radboud Docentenacademie in Nijmegen, de lerarenopleiding van de VU in Amsterdam, het ICLON in Leiden, de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht en de Eindhoven School of Education van de TU/e. De trainees volgen hun opleiding aan een van deze universiteiten. Na de definitieve match met de school wordt gekeken aan welke universiteit je de opleiding zal volgen. Dit wordt bepaald aan de hand van bestaande samenwerkingsverbanden tussen de opleiding en de school. Vaak werken scholen samen met opleidingen binnen of dichtbij hun eigen regio. Als er vraag is naar de vakken: Hebreeuws, Arabisch, Italiaans, Russisch of Fries overwegen we hiervoor ook samen te werken met andere lerarenopleidingen.

Je kunt in het formulier maximaal twee schoolvakken aangeven waarvoor je (eventueel) denkt toelaatbaar te zijn en waarvoor je het traineeship zou willen volgen. Na je aanmelding gaan de universitaire lerarenopleidingen toetsen voor welke vakken je toelaatbaar bent en/of wellicht nog vakdeficiënties moet bijwerken. Wanneer je voor twee schoolvakken toelaatbaar bent, kun je (eventueel in overleg met de school waar je gaat werken) kiezen voor welk vak je je bevoegdheid gaat halen als onderdeel van het traineeship en zou je zelfs op termijn een tweede bevoegdheid kunnen halen.

Als je de selectie en matching positief doorloopt, start je het traineeship na de zomervakantie 2022. Tijdens de introductieperiode van het traineeship (periode mei t/m augustus) wordt een start gemaakt met de voorbereidingen op het lesgeven. Je krijgt advies over activiteiten die je kunt ondernemen. Denk daarbij aan het ontmoeten van begeleiders, meelopen op je nieuwe school en kennismaken met de traineegroep. De meeste van deze activiteiten zijn flexibel in te plannen op basis van jouw agenda. Enkele activiteiten worden voor de gehele traineegroep georganiseerd en vinden op vaste data plaats. Denk aan de startdagen vanuit de lerarenopleiding om je voor te bereiden op het lesgeven en de kennismaking met de traineegroep. Vorig jaar waren dit twee keer twee dagen.

Overig

Er worden regelmatig ervaringen gedeeld door trainees in blogs of andere vormen, je vindt ze bijvoorbeeld bij onze actualiteiten. Als je onze social mediakanalen volgt dan kom je geregeld berichten tegen van trainees, oud-trainees of andere betrokkenen bij het programma.

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Kijk dan bij contact

Onze partners en betrokkenen