Over Trainees in onderwijs

Wie

Wie zijn we

Wij, Trainees in onderwijs, stellen onszelf als doel het onderwijs te verrijken door een nieuwe doelgroep voor het onderwijs te winnen en het perspectief van het docentschap te verbeteren. Dit doen wij door in samenwerking en verbinding met scholen, bedrijven, universiteiten en maatschappelijke organisaties, onder andere een traineeship aan te bieden, specifiek ontworpen voor deze doelgroep. Samen geven wij het tweejarige traineeship vorm: dé opleiding voor jonge professionals die het onderwijs in beweging willen brengen.

Met het traineeship leiden we gedreven, leergierige professionals op tot creatieve grensverleggers die actief en met elkaar een positieve impact hebben op het Nederlandse onderwijs. Onze trainees volgen een inspirerend en interdisciplinair programma dat hen in staat stelt om bruggen te bouwen tussen de werelden binnen en buiten de school. Ze opereren daarbij op de snijvlakken van onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en leiderschap en vormen zo samen de voorhoede van onderwijsvernieuwing.

We versterken daarom verbindingen tussen scholen, opleidingen, de publieke sector en het bedrijfsleven door intensieve samenwerkingen tussen hen te stimuleren en te coördineren. Trainees in onderwijs vormt zo een interdisciplinair netwerk van visionaire, bevlogen en gedreven mensen die zich samen inzetten voor één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse onderwijs.

 

Onze visie 

Trainees in onderwijs streeft ernaar om het Nederlandse onderwijs te verbeteren door in samenwerking en verbinding met scholen, bedrijven, universiteiten en maatschappelijke organisaties, samen academici op te leiden tot creatieve grensverleggers in het onderwijs.

Het onderwijs heeft kritische, creatieve en zelfbewuste docenten nodig die samen nadenken over het onderwijs. Wat geven we leerlingen mee, welke waarden zijn essentieel en hoe bereiden we de volgende generatie het best voor op hun toekomst. Docenten werken samen, binnen de school en daarbuiten. Ze delen hun visie, ervaringen en expertise, brengen nieuwe ideeën de school in en maken zo samen het onderwijs van de toekomst.

 

Onze missie

Wij verrijken het onderwijs door een nieuwe doelgroep voor het onderwijs te winnen en het perspectief van het docentschap te verbeteren.

Het onderwijs kent een groot tekort aan academisch geschoolde docenten. Daarnaast is het onderwijs voor sommige afgestudeerden op dit moment geen serieuze optie als werkveld omdat het als onaantrekkelijk of te weinig uitdagend en inspirerend wordt gezien. Trainees in onderwijs stelt zichzelf als doel de aantrekkelijkheid van het docentschap onder de aandacht te brengen. Te laten zien dat het dé baan is voor iedereen die een wezenlijke bijdrage wil leveren aan onze samenleving. Of je nu een pasafgestudeerde academicus bent of een professional uit de commerciële sector die een switch overweegt: het Nederlandse onderwijs heeft ondernemende en leergierige mensen nodig die hun talenten willen bundelen. Daarom werken we graag samen met ambitieuze partners die kritisch maar altijd met het oog op verbinding willen werken aan het onderwijs van de toekomst.

Door deze aanpak hoopt Trainees in onderwijs binnen een aantal jaar een serieuze speler te zijn in het onderwijsveld voor het opleiden van een doelgroep die nu niet voor het docentschap kiest en zo een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het tekort aan academisch geschoolde docenten.

Dit doen we door verbindingen en betekenisvolle samenwerking tussen ambitieuze professionals, bedrijven en het scholen.

 

Onze kernwaarden

Open. Bij ons staan openheid en integriteit voorop en daarom zijn we volledig transparant. We communiceren in heldere taal en zijn van dubbele agenda’s niet gediend. Taboes gaan overboord want alleen in openheid komen nieuwe ideeën en echt partnerschap tot stand.

Grenzeloze ambitie. We werken intensief samen met scholen, opleidingen, de publieke sector en het bedrijfsleven en willen hen verbinden. We zijn ambitieus en streven altijd naar het hoogste resultaat, maar verliezen nooit onze partners uit het oog. We geven meer dan 100%, maar echte impact bereiken we pas met eenzelfde commitment van jou.

Netwerk. Een divers team, één gezamenlijk doel: dat is waar we voor staan. Het netwerk dat we samen bouwen is daarom essentieel; het delen van kennis, ervaringen en inzichten vanzelfsprekend. We tonen graag onze successen, zijn net zo eerlijk over mislukte experimenten en vragen je mee te denken over onze verbeterpunten. In vertrouwen leren, met en van elkaar: dat is de kracht van ons netwerk.

Wat

Oorsprong

Stichting Trainees in onderwijs bestaat sinds 2018. Het is een onafhankelijke stichting die is ontstaan vanuit initiatief van de VO-raad, de VSNU en het ministerie van OCW. De organisatie bouwt voort op de projecten Eerst de Klas (EDK) en het Onderwijstraineeship (OTS) die in de periode 2009 tot 2018 zo’n 326 docenten hebben opgeleid.

De VO-raad en de VSNU hebben naast VNO-NCW een belangrijke adviserende functie voor de stichting in de Raad van Advies van Trainees in onderwijs. Zij blijven op deze manier nauw betrokken bij de organisatie en de uitvoer van het traineeship de komende jaren.

Trainees in onderwijs is vanuit de volgende belangrijke uitgangspunten ontstaan:

  • Trainees in onderwijs is een organisatie die bestaat vanuit samenwerking met betrokkenen in en rond het onderwijs zoals scholen voor voortgezet onderwijs, universitaire lerarenopleidingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alle partners delen de doelstelling, zien de kansen voor het onderwijs, onderstrepen onze doelstellingen en willen zich inspannen om deze samen te realiseren.
  • Trainees in onderwijs is onafhankelijk: wij zijn niet afhankelijk van een externe organisatie en bepalen in samenspraak met onze partners onze kernwaarden en doelstellingen.
  • Trainees in onderwijs trekt met het traineeship een nieuwe doelgroep naar het onderwijs: ambitieuze academici die niet in eerste instantie voor het onderwijs kozen maar nu door persoonlijke ervaringen en overwegingen alsnog tot docent willen worden opgeleid. De trainees zijn bijvoorbeeld al een aantal jaren werkzaam in het bedrijfsleven en maken nu via het traineeship de switch naar het onderwijs.
  • Het traineeship is met en door verschillende partners ontworpen en gerealiseerd en wij verzorgen samen het programma. Het is een geïntegreerd en samenhangend geheel, waarbinnen ruimte is voor maatwerk en differentiatie.
  • Het werken vanuit partnerschap in combinatie met het streven naar onafhankelijkheid (ook financieel) dat we ook de samenwerking met partners zoeken ‘in natura’ voor het realiseren van het traineeship. Denk aan het ter beschikking stellen van ruimtes, middelen of expertise door een van de partners. Er gaat ‘zo min mogelijk’ (relatief weinig) geld om in de organisatie, we werken zo effectief mogelijk samen voor een zo groot mogelijke positieve impact op het onderwijs.
  • Trainees in onderwijs heeft geen winstoogmerk: het budget dat vanuit de zij-instroomsubsidie per trainee beschikbaar is, wordt ingezet voor zijn of haar opleiding. Dat betekent dat we actief externe financiering werven voor de organisatie van het traineeship.

VO Raad logoVoion logoVSNU logologo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Onze partners en betrokkenen